Right To Information Back

Sr.No Title Details Attachements
1 વ્યાખ્યાઓ
2 સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો
3 અધિકારી અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો
4 નિગમે કાર્યો કરવા માટેના અધિનિયમો, વિનિયમો, સૂચનાઓ, નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો
5 નીતિ ઘડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત
6 જાહેરતંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યક્તિઓ પાસેના દસ્તાવેજો ની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક
7 જાહેરતંત્રના ભાગ તરીકે રચાયેલ બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક
8 સરકારી માહિતી, અધિકારીઓના નામ, હોદ્દા અને અન્ય વિગતો
9 નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યપદ્ધતિ
10 અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી – પુસ્તિકા (ડિરેક્ટરી)
11 વિનિયમોમાં જોગવાઈ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પદ્ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસીક મહેનતાણું
12 પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવેલ અંદાજપત્ર
13 સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પદ્ધતિ
14 આપેલ રાહતો, પરમીટ કે અધીકૃતિ મેળવનારની વિગતો
15 કાર્યો કરવા માટે નક્કી કરેલા ધોરણો
16 વિજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી
17 માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની વિગત
18 અન્ય ઉપયોગી માહિતી
19 પ્રોએક્ટિવ ડિસ્ક્લોઝર